Gydymo taryba

 • VšĮ Kartenos PSPC gydymo taryba (toliau – gydymo taryba) sudaryta iš sekančių narių:
 • Klemensas Lizdenis
 • Janė Leščiauskienė
 • Danguolė Sinkevičienė

Gydymo taryba svarsto:

 • Asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus.
 • Svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus.
 • Sudaro VšĮ Kartenos PSPC gydytų suaugusiųjų ir vaikų mirčių atvejų, epidemiologijos klausimų nagrinėjimo ir kitas komisijas.

Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai.

Jei įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, gydymo taryba savo pasiūlymą gali pateikti steigėjui (steigėjams).

Slaugos taryba

 • VšĮ Kartenos PSPC slaugos taryba (toliau – slaugos taryba) sudaryta iš sekančių narių:
 • Rasa Prialgauskienė – pirmininkė
 • Danutė Spudienė
 • Laimutė Kazlauskienė

Slaugos taryba vykdo šią veiklą:

 • Sprendžia slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo būdus ir poreikį;
 • Analizuoja slaugos administravimo problemas ir teikia pasiūlymus dėl slaugos valdymo tobulinimo;
 • Teikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus įstaigos administracijai dėl slaugos paslaugų kokybės užtikrinimo;
 • Organizuoja informacinio pobūdžio pasitarimus slaugos vystymo ir kokybės klausimais;
 • Analizuoja slaugos ir higienos priemonių racionalų panaudojimą bei apskaitą;
 • Organizuoja pacientų apklausą slaugos kokybei įvertinti ir gerinti;
 • Numato būdus slaugos dokumentacijos parengimo įgyvendinimui;
 • Organizuoja seminarus, šventes slaugos personalui.

Aktualiais svarstomais klausimais Slaugos taryba teikia rekomenduojamojo pobūdžio siūlymus įstaigos Administracijai.

Administracijai su siūlymais nesutikus, Slaugos taryba turi teisę juos teikti įstaigos steigėjui.