Darbo laikasI–V 8.00–17.00
Informacija(8 445) 47491
Registratūra(8 445) 47224
El. paštasinfo@kartenospspc.lt

PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

1.1. Centre pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo įsitikinimų ar pažiūrų.

1.2. Pacientams turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos priežiūra. Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti pacientų asmens privatumą. Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai.

1.3. Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.

1.4. Pacientai turi teisę būti prižiūrimi ir numirti pagarboje.

1.5. Pacientas turi teisę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, nustato LR įstatymai.

1.6. Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta neatidėliotinai ir nemokamai.

1.7. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją, slaugos darbuotoją ir sveikatos priežiūros įstaigą teisės aktų nustatyta tvarka ir žinoti gydančio gydytojo, slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir kvalifikaciją.

1.8. Pacientas turi teisę gauti aiškią, suprantamą informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę, alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti su siūlomu gydymu ar jo atsisakyti, taip pat apie padarinius, atsisakius siūlomo gydymo, informacijos pacientui negalima teikti prieš jo valią. Paciento atsisakymas gauti informaciją turi būti aiškus ir apie tai turi būti pažymima jo ambulatorinėje kortelėje.

1.9 Pacientas turi teisę gauti savo lėšomis padarytas ambulatorines korteles ir /ar kitų dokumentų kopijas. Ši paciento teisė gali būti ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

1.10. Nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams informacija turi būti pateikta taip, kad šie ją suprastų. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais.

1.11. Jei, gydytojo nuomone, nepilnametis pacientas gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, jis turi teisę savarankiškai kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą ir pats apsispręstu dėl jam siūlomo gydymo.

1.12. Be paciento sutikimo negalima jo panaudoti mokymo procese, moksliniams ar medicinos bandymams. Jeigu pacientas yra nepilnametis, tokį sutikimą turi duoti vienas iš tėvų ar įstatyminis atstovas ir rajono, miesto vaikų teisių apsaugos tarnyba.

1.13. Sveikatos priežiūra ar slauga pacientui negali būti teikiama prieš jo valią, jeigu LR įstatymais nenustatyta kitaip. Jeigu yra galimybių, pacientui turi būti pasiūlytas kitas gydymas ar kitos sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientas turi teisę žinoti ir kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę bei siūlomą gydymą

1.14. Jeigu pacientas yra be sąmonės ar dėl kitos priežasties neįmanoma sužinoti jo valios, bet didelis pavojus gresia jo  gyvybei ar sveikatai, būtinoji medicinos pagalba turi būti suteikta ir be paciento sutikimo. Apie tai turi būti pažymima paciento kortelėje.

1.15. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento privatų gyvenimą gali būti renkama ligos istorijai. Jei pacientas sutinka ir jei, gydytojo nuomone, tai būtina ligos diagnozei, paciento gydymui ar slaugymui.

1.16. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali net po jo mirties. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą arba jei tai numato LR įstatymai. Psichikos ligonio atstovo teisę susipažinti su paciento dokumentais nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

1.17. Reikalavimai dėl informacijos konfidencialumo netaikomi, kai susipažinti su informacija nori teismas ar kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia LR įstatymai. Be to, informacija teikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, taip pat institucijoms, kurioms LR įstatymai tokią teisę suteikia.

1.18. Jeigu dėl sveikatos priežiūros darbuotojų kaltės paciento sveikatai buvo padaryta žalos, ji atlyginama LR civiliniame kodekse nustatyta tvarka.

1.19. Nepatenkintas sveikatos priežiūra, pacientas turi teisę kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos administracijos darbuotoją, atsakingą už sveikatos priežiūrą toje įstaigoje, šis per penkias darbo dienas privalo atsakyti į paciento kreipimąsi.

1.20. Pacientas turi teisę apskųsti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą Sveikatos apsaugos ministerijai, Valstybinei medicininio audito inspekcijai, valstybinei ir teritorinėms ligonių kasoms, kitoms kontrolės institucijoms, teismui.

1.21. Pacientas turi būti informuojamas apie gydymo įstaigoje teikiamas paslaugas, apie gydymo įstaigos vidaus tvarkos taisykles, kurių jis turi laikytis gydymo įstaigoje.

1.22. Pacientas turi tausoti ir tvarkingai naudotis įstaigos inventoriumi, energetiniais resursais, neatsargiais veiksmais ar ne tyčia nesukurti pavojaus savo ir kitų asmenų sveikatai, gyvybei, materialinėms vertybėms. Apie pastebėtus pavojus ir nesklandumus pranešti įstaigos personalui.

1.23. Pacientas turi pareigą:

1.23.1. pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;

1.23.2.  susipažinti su jam pateiktomis Kartenos PSPC vidaus tvarkos taisyklėmis, su kitais įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

1.23.3. rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais, vykdyti gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus, rūpintis savo sveikata, pranešti apie bet kokius nukrypimus nuo paskyrimų;

1.23.4. suteikti sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;

1.23.5. pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

1.23.6. pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

1.23.7. laikytis nurodyto ir sutarto priėmimo laiko, o negalint atvykti sutartu laiku, nevėliau kaip per  24 valandas iki priėmimo pradžios, apie tai pranešti įstaigos registratūrai;

1.23.8. informuoti gydytoją, administraciją ar kitą sveikatos priežiūros specialistą, kuris teiks jam paslaugas, apie turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją, tuo metu naudojamus vaistus, žinomas organizmo alergines reakcijas;

1.23.9. laiku sumokėti už įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas pagal tuo metu galiojančias įstaigoje kainas;

1.23.10. laikytis Kartenos PSPC nustatyto režimo;

1.23.11. saugoti ir tausoti Kartenos PSPC patalpas ir inventorių.

1.24. Kartenos PSPC palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje pacientams draudžiama:

1.24.1.  pirkti, vartoti alkoholį.

1.24.2.   rūkyti palatoje, tualete;

1.24.3.   kelti bet kokį triukšmą  patalpose, keiktis, garsiai leisti muziką;

1.24.4.  išeiti iš ligoninės teritorijos ribų.

1.24.5.  savintis kitų ligoninės pacientų turtą maistą, asmeninius daiktus ir kt.);

1.24.6.   gadinti bei kitaip niokoti bet kokį įstaigos turtą, esantį įstaigos patalpose ir /ar įstaigos teritorijoje;

1.24.7.  spręsti kilusius konfliktus naudojant fizinę jėgą, sukeliant muštynes ar naudojant kitas prievartos ar smurto rūšis;

1.24.8.    nepagarbiai elgtis su gydytojais, slaugos personalu ir kitais darbuotojais;

1.24.9.   šiukšlinti įstaigos patalpose;

1.25. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas.